رزومه اساتید واحد

دسته بندی : ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
شماره نتیجهنام و نام خانوادگی:فایل رزومه
1علیرضا قربانیcv096.pdf
2اعظم وفاييcv093.pdf
3شريفه نيک نژادcv091.pdf
4ليلا نوروزيcv090.pdf
5بهنام موسويcv088.pdf
6محسن موساييcv087.pdf
7امير منصوري زادهcv086.pdf
8امين محمدي دميهcv081.pdf
9سيروس محمديcv080.pdf
10بابک مالکي نياcv076.pdf
11الهام گرجيcv074.pdf
12شهناز کرمي پورcv073.pdf
13محمدقاسم کاظميcv071.pdf
14ليدا قلي زادهcv069.pdf
15عبدالمحمد قائديcv067.pdf
16مهدي فرامرزيcv066.pdf
17فريبرز عوض زاده فتحcv063.pdf
18فهيمه عليزادهcv060.pdf
19فرزانه عباسي سورکيcv058.pdf
20نصرت 1لله طيارزادهcv056.pdf
21حسين طباطبائيcv055.pdf
22حجت اله صادقي پورcv053.pdf
23محمد شفيعيcv052.pdf
24مهناز شفا خواهcv051.pdf
25زهرا شاهواريcv049.pdf
26سيد عطاء اله سيدcv048.pdf
27يداله سقاپورcv046.pdf
28نرجس سعادتمندcv045.pdf
29زهره زمانيcv043.pdf
30مهدي رجبيcv040.pdf
31مسعود راهبري سي سختcv039.pdf
32محمد درويشي پادوکcv036.pdf
33علي خواجه لنديcv035.pdf
34فروغ خسرويانcv034.pdf
35عليرضا خداونديcv033.pdf
36آزاده خانمحمديcv031.pdf
37فرزاد حيدريcv029.pdf
38داود حميديانcv026.pdf
39سيد محمد شريف حسينيcv024.pdf
40زيبا توکليcv020.pdf
41سيدروح اله تقي زادهcv019.pdf
42ابوذر پوزشcv018.pdf
43محمد پناهي مهرcv017.pdf
44محمد امين آرياناcv013.pdf
45نصير ايروانيcv012.pdf
46عليرضا انوريcv011.pdf
47نرجس خاتون افتخاريcv008.pdf
48حميد اعرابيcv006.pdf
49امید ارغيشcv003.pdf
50محسن احمديcv002.pdf
51رقيه ابراهيمي زاد جويميcv001.pdf
شماره نتیجهنام و نام خانوادگی:فایل رزومه

Be sure to read the following:

لینک کوتاه: