ریاست32333533مدیر امور دانشجویی32330280
فاکس ریاست32332003معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی32335910
معاونت پژوهش و فناوری32334599مدیر حراست32334605
معاونت اداری و مالی32335909عمران32335902
صندوق رفاه دانشجویی32335013حسابداری32334607
امور پایان نامه ها32334751امتحانات32335904
کارگزینی هیأت علمی32334752آزمایشگاه ساها32331102
سالن ورزشی امام علی"ع"32332001دانشکده پرستاری32332033
دانشکده تحصیلات تکمیلی(دکتر هاشم محمدی)32331101مدیر کلاسها32333924
مرکز کامپیوتر32334608گزینش32334750
روابط عمومی32335903شماره بسیج کارکنان32333358