معاونت آموزشی

امروزه توسعه كشورها در راستاي دانايي محوري است، و آموزش بنيادي ترين راهكار يك جامعه براي رسيدن به پيشرفت، توسعه، رفاه اجتماعي و استقلال واقعي است. به همين منظور سرمايه گذازي در اين امر و هماهنگ نمودن آن با نيازهاي يك كشور گذرگاه اصلي توسعه پايدار و عامل كليدي پيشرفت است.