طرح دروس پرستاری و مامایی نیمسال اول 96/97

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

اصول و مهارتهای پرستاری

آمارحیاتی مقدماتی

انگل شناسی

بهداشت محیط

بیوشیمی

پرستاری بهداشت روان

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

 

پرستاری بیماریهای کودکان

پرستاری در منزل

پرستاری سالمندان و بزرگسالان 1

پرستاری سالمندان و بزرگسالان 3

فیزیولوژی

میکروب شناسی