ارزشیابی درونی

مقدمه
بدون تردید آموزش عالی نقش مهمی در تولید دانش ، تربیت نیروی انسانی متخصص و تسریع و
تسهیل توسعه پایدار کشور دارد از این رو اتخاذ راهکار های کارآمد و اثربخش جهت توسعه کیفی آن 
در کنار توسعه کمی ضرورت دارد بنابر این دانشگاه ها باید با بکارگیری راهکار های گوناگون به بهبود
کیفیت برنامه ها و نظام آموزشی ، پژوهشی وخدمات خود بپردازند در این راستا فرآیند ارزیابی درون
گروهی در سطح گروه های آموزشی می تواند نقش کلیدی در تضمین و تعیین کیفیت دانشگاه و
دانشکده ها داشته باشد.
انجام ارزیابی درونی در گروه های آموزشی از جمله گروه پرستاری می تواند در اشاعه فرهنگ ارزیابی
و بهبودکیفی نظام آموزش عالی موثر باشد .در سالهاي اخیر علوم مراقبتي و پرستاري در کشورهاي
مختلف از رشد بسیار سریع و روزافزوني برخوردار بوده و به تبع آن کیفیت مراقبتهاي بهداشتي و
درماني نیز ارتقا یافته است لذا با توجه به اهمیت آموزش پرستاري و حساسیت نقش پرستاران در تامین
سالمت افراد جامعه ، کیفیت آموزش پرستاري از اهمیت خاصي برخوردار است ، بنابراین به کارگیري
جدیدترین مطالب و یافته هاي علمي در آموزش پرستاري امري ضروري است و در این راستا بایستي
جامعه پرستاري ایران نیز با پیشرفت جهاني این رشته همگام گردد.
ارتقاء سطح کیفي آموزش دررشته پرستاري که به طور مستقیم با سالمت افراد و جامعه در ارتباط است
باید مورد توجه بیشتري قرار گیرد و این مهم از طریق فرآیندي به نام ارزیابي درون گروهي میسر می
باشد با ارزیابی درون گروهی کیفیت گروه آموزشی ارزیابی و نقاط قوت وضعف، فرصت ها و عوامل
بازدارنده مشخص و شناسایی شده و برنامه ریزی مناسب جهت بهبود فعالیتهای گروه انجام می پذیرد.
ارزیابی درون گروهی ، از سال 5731 در نظام عالی کشور در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
آغاز شده است