پورتال در حال طراحی می باشد ...
دانشجویان گرامی توجه فرمایند که با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، پس از اتمام مهلت زمانبندی حذف و اضافه ، سیستم انتخاب واحد بسته شده و به هیچ عنوان انتخاب واحدی برای دانشجویان صورت نمی پذیرد .


  • سیلابس دروس
  • دانلود فرمهای دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد